Arkiv

Kategoria
May 10, 2021

Anna-Katariina Feodoroff Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – škooulpääʹljeshaʹŋǩǩõõzz kueiʹmmuʹčteeʹlen


Nuõrttsääʹmkulttuurfoond Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz haʹŋǩǩõstuâjjliʹžžen lij vueʹssmannu 3. peeiʹv alttääm čeʹvetjäuʹrrneǩ Anna-Katariina Feodoroff. Haʹŋǩǩõstuâjjlaž toiʹmmai haʹŋǩǩõõzzâst kueiʹmmuʹčteeʹl nõmmõõǥǥin.

Feodoroff lij pedagogtiõtti kandidaatt Lappi universiteeʹttest da valmštââvv Ketterä korkeakoulu -haʹŋǩǩõõzzâst sääʹmǩiõl aaunâsuʹčteeʹlen tän eeʹjj. Ǩiõllsiltteei Feodoroff lij reâuggam jm. sääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjliʹžžen, čiâssuʹčteeʹlen da suʹst lij ääiʹjab ǩiõččlâsttmõš mättmateriaaltuâjast.

Kueʹhtt eeʹǩǩed piʹštti Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmpäärnai da -nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž da tuärjjeed päärnai škooulpälggaz ǩiõllpieʹzzest jiijjâsǩiõllsaž mättʼtõõzz årra Aanar kååʹddest. Haʹŋǩǩõõzzâst nââneet sääʹmǩiõl sââʹj vuâđđmättõõzzâst pilotââʹsteeʹl kueiʹmmuʹčteeʹlmaall, koin hiâlptet uʹčteeʹl tuâj kuârmtemvuõđ  jm. puuʹtʼteeʹl sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž mättmateriaal tuejjeeʹl sannõstuâj da toiʹmmjeeʹl veäʹǩǩuʹčteeʹlen mättʼtemtuâjast. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij smeʹllkâʹtted puärrsid da päärnaid vaʹlljeed sääʹmǩiõllsaž škooulmättʼtõõzz da tuärjjeed da veäʹǩǩted piârrjid ǩiõllmättjummuž kuõskki aaʹššin arggpeeiʹv jieʹllmest. Kueiʹmmuʹčteeʹl lââʹzzat tieʹttemvuõđ, õhttsažtuâj da säiʹmmõõttmõõžž piârrji, škoouli da ǩiõllpieʹzzi kõʹsǩǩe da tõn nalla vueʹlad kõõddâz sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõʹšše.

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõõzz tuärjjad Lääʹddjânnam Kulttuurfondd.

Snimldõk: Terhi Harju


Kategoria