Arkiv

Kategoria
May 24, 2021

Hanna-Maaria Kiprianoff Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – škooulpääʹljeshaʹŋǩǩõõzz kueiʹmmuʹčteeʹlen

Sääʹmkulttuurfoond Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz vueʹssäiggsaž haʹŋǩǩõstuâjjliʹžžen lij vaʹlljuum čeʹvetjäuʹrrneǩ Hanna-Maaria Kiprianoff. Haʹŋǩǩõstuâjjlaž toiʹmmai haʹŋǩǩõõzzâst kueiʹmmuʹčteeʹl nõmmõõǥǥin.

Ǩiõllsiltteei Kiprianooffâst lij tuâjjǩiõččlâsttmõš ǩiõllpieʹsstuâjast da ougglõsmättʼtummšest da son lij lookkâm säʹmmlaž ouddpeâmm. Kiprianoff lij tän poodd Čeʹvetjääuʹr škooul sääʹmǩiõl uʹčteeʹl.

Kueʹhtt eeʹǩǩed piʹštti Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmpäärnai da -nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž da tuärjjeed päärnai škooulpälggaz ǩiõllpieʹzzest jiijjâsǩiõllsaž mättʼtõõzz årra Aanar kååʹddest. Haʹŋǩǩõõzzâst nââneet sääʹmǩiõl sââʹj vuâđđmättõõzzâst pilotââʹsteeʹl kueiʹmmuʹčteeʹlmaall, koin hiâlptet uʹčteeʹl tuâj kuârmtemvuõđ  jm. puuʹtʼteeʹl sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž mättmateriaal tuejjeeʹl sannõstuâj da toiʹmmjeeʹl veäʹǩǩuʹčteeʹlen mättʼtemtuâjast. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij smeʹllkâʹtted puärrsid da päärnaid vaʹlljeed sääʹmǩiõllsaž škooulmättʼtõõzz da tuärjjeed da veäʹǩǩted piârrjid ǩiõllmättjummuž kuõskki aaʹššin arggpeeiʹv jieʹllmest. Kueiʹmmuʹčteeʹl lââʹzzat tieʹttemvuõđ, õhttsažtuâj da säiʹmmõõttmõõžž piârrji, škoouli da ǩiõllpieʹzzi kõʹsǩǩe da tõn nalla vueʹlad kõõddâz sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõʹšše.

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõõzz tuärjjad Lääʹddjânnam Kulttuurfondd.


Kategoria