Sääʹmkulttuur

Kulttuur luâđ ââʹlda

Säʹmmla lie säʹmmlai minoritet, leâʹša kuuitâǥ vääžnai. Säʹmmlai reeʹǧǧes da luõttu vuâđđai kulttuur lij miõlǩieʹssi sieʹjjtõs ortodokslaž åskldõõǥǥâst, hieʹrvves ǩiõtt-tuâjain, mainnsin da jiiʹjjesnallšem sääʹmǩiõlâst.  Säʹmmla lie piʹrǧǧääm tâʹvvsaž åårrmõõžžin ko seeʹst lij leäm jieʹllemvueʹǩǩ, mii ciʹsttai luâđ. Čeʹvetjääuʹr vuʹvdd Aanar kååʹddest lij oʹdinakai vuʹvdd maaiʹlmest, koʹst sääʹmǩiõll da kulttuur kollʼje võl juõʹǩǩpeivvsaž jieʹllma.