Arkiv

Kategoria
January 17, 2024

Puõʹtti saaʹmi siidsåbbrin vaʹlljeet ođđ sääʹmsuåvtõõzzid di saǥstõõlât kulttuuräʹrbbvuõđ juâkkmõõžž vuâđđjurddjin

Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž siidsåbbrid jä’rjstet Njeäʹllmest sueʹvet 17.2.2024 da Čeʹvetjääuʹrest pâʹsspeeiʹv 18.2.2024.

Siidsåbbrin vaʹlljeet ođđ Njeäʹllem-Keväjääuʹr di Njauddâm vuuʹdi sääʹmsuåvtõõzzid koumm eeʹjj piʹštti tåimmpâjja, eeʹjj 2026 loopp räjja. Kuhttu sääʹmsuåvtõʹsse vaʹlljeet nellj vuäzzla da kueʹhtt väärrvuäzzla.

Sääʹmsuåvtõõzz õʹnne huõl siidsåbbrin ǩiõttʼtõllum aaʹšši valmštõõllmõõžžâst da tuʹmmstõõǥǥi tiuʹddepiijjmõõžžâst di ouʹdde ciâlklmid veʹrǧǧniiʹǩǩid saaʹmi jieʹllemvueʹjjid da jieʹllemåårrmõõžžid kuõskki veiddsõs da vuâđđjuurdlaž aaʹššin di ouʹdde ciâlklmid jm. puäʒʒ-, šeeʹllem- da kueʹllǩeâmppooccmõõžžin.

“Sääʹmsuåvtõõzzin lij miârkteei rool mij aaʹšši håiddmõõžžâst. Uʹvddep jiânnai ciâlklmid di tueʹjjeep alttõõzzid jeeʹres tåimmjeeʹjid, nuʹtt što sääʹmsuåvtõõzzâst peäss vaaikted tõõzz, mäʹhtt säʹmmlai aaʹššid viiǥǥât ooudâs. Tuäivam, što siidsåbbrid vuässõõđât aktiivlânji da vueiʹtet vaʹlljeet sääʹmsuåvtõõzzid oummid, koi miõl ääʹšš ǩeäʹsse. Taʹnni jäʹrjstet säʹmmlai aazztummuž 75-eeʹjjprääʹzneǩ, koon jäʹrjstummšest vaʹstteei tåimmkådda såbbrin vaʹlljeet siidsåbbri eʹtǩǩeeʹjid še”, mušttal saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff.

Taʹnni såbbrin saǥstõõlât säʹmmlai kulttuuräʹrbbvuõđ juâkkmõõžžâst sääʹmõutstõõzz åålǥbeälla da liʹnnjeet tõn vuâđđjurddjid.

“Kaʹrjjlest saaʹmi jânnmid -haʹŋǩǩõs tueʹjjii aalǥtõõzz ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõõžžâst miʹjjid teimma. Haʹŋǩǩõs haaʹlad šõddmõõžžin, koid jääʹrjast, tåimmad sääʹmõutstõõzz ciistâst ââʹneeʹl da tõʹnt lij vääžnai saǥstõõllâd õõutsââʹjest tõʹst, mäʹhtt sääʹmõutstõõzz vuäinn kulttuuräʹrbbvuõđâs juâkkmõõžž õutstõõzz åålǥbeälla”, Feodoroff ääʹvad ääʹšš tuâǥǥa.

Såbbrin saǥstõõlât še sääʹmlääʹjj meâldlaž ǩeâmpplååʹvi miõttmõõžžâst di kuulât ǩicstõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin di Saaʹmi siidsåbbar mõõnni eeʹjj tåimmjummšest.

 

Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹd saaʹmi siidsååbbar ââʹnet sueʹvet 17.2.2024 ääʹljeeʹl čiâss 14.00 Njeäʹllem sieʹbrpõõrtâst (Siikajärventie 40).

Njauddâm vuuʹd saaʹmi siidsååbbar ââʹnet pâʹsspeeiʹv 18.2.2024 ääʹljeeʹl čiâss 14.00 Čeʹvetjääuʹr škooulâst (Sevettijärventie 9076).


Saaʹmi siidsååbbar

Saaʹmi siidsååbbar lij säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž vaaldšemriâšldõk. Saaʹmi siidsåbbar tåimmjummšest šiõtteet sääʹmlääʹjjest (253/1995), koon täävtõssân lij viikkâd ooudâs sääʹmnarood da -vuuʹd jieʹllemåårrmõõžžid da piʹrǧǧeemvuäittmõõžžid di juäʹtǩǩed da viikkâd ooudâs sääʹmkulttuur.

Siidsåbbar lie vaaldšemriâšldõõǥǥ ââʹlmõs tuʹmmstõktueʹjjeemorgaan da siidâst jälsteei saaʹmi aktiivlaž vuässõõttmõš såbbrid juätkk sijddsååbbar-riâšldõõǥǥ ooudâs.

Siidsåbbar

Sääʹmlääʹjj 253/1995) 42 §:ff mieʹldd Njauddâm da Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹdin jäʹrjstet siidsåbbar kuhttu vuuʹdin uuʹccmõsân õõut vuâra eeʹjjest. Siidsåbbrin ǩiõttʼtâʹlle eʹtǩǩõõzzid da ciâlklmid saaʹmi jieʹllemvueʹjjid da -åårrmõõžžid kuõskki veiddsõs da vuâđđjuurdlaž aaʹššin.

Mieʹrreemvääʹld siidsåbbrin vueiʹtte ââʹnned såbbra vuässõõtti tiuddâkksa siidâst põõššinalla jälsteei sääʹm da siʹjji pieʹllkueiʹm. Jõs såbbrest ǩiõttʼtõõllâm vuâlla åårrai äʹšš kuõskat jeeʹres oummu ouddõõzz leʹbe vuõiggâdvuõđid, lij suʹst peäggtum vueʹzzin vuäittmõš vuäʹssõõttâd såbbra da ââʹnned särnnamvääʹld toʹben.

Siidsååbbar lij mieʹrreemvääldlaž, ko pääiʹǩ âʹlnn lie 10 tiuddâkksa siidâst põõššinalla jälsteei sääʹm leʹbe siʹjji pieʹllkueiʹm.

 

teʹkstt: Saaʹmi siidsååbbar

Lââʹssteâđ: Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff, teʹl. 050 396 1297

Ođđaz peeiʹvtum 29.1.2024: Teeʹkstet leät mottjam siidsåbbri peiʹvvmeäʹrid.


Kategoria