Arkiv

Kategoria
March 30, 2014

Sokktuʹtǩǩumuužž lââʹsskurss njuhččmannust Siid tuâjjpõõrtâst

Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs reäšš saaʹmi sokktuʹtǩǩeemkuurs Čeʹvetjääuʹrest 25.‒27.4.2014. Kurss älgg Čeʹvetjääuʹr tuâjjpõõrt klaassâst 25.4.2014 čiâss 17.00. Kurss lij lââʹsskurss ääiʹjab õnnum kuʹrsse.
Kuurs täävtõsân lij veeideed da lââʹzzted vuõsskuursâst tuʹtǩǩuum pääikla säʹmmlai alggveär nooreeʹl da ǩiõččeeʹl snimmldõõǥǥid, vidiaid, fiiʹlmid dno da piiʹjeeʹl mušttu mainnsid säʹmmlai pirr.

Kuurs siiskâž:
– aunnsi noorrâm sokktuʹtǩǩumuužž vääras
– ǩeeʹrj teâttkäivvân
– snimmldõõǥǥi noorrâm, seilltem da oummui tobddmõš
– mainnsi ruõkkâm
– leeuʹd sokkhistoor vuäʹssen
– tobdstõõttâmreiss Aanra Sajos arkiiʹve

Kurss lij määuʹsteʹm, leâša mättʼtõõtti mäʹhss da haʹŋǩǩad jiõčč aunnsid da mäʹhss jiõčč Aanar reeis še. Kuursâst lij äʹšštobddjen Irja Jefremoff.
Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž:
Kuurs juõʹǩǩnallšem riâššmõõžži diõtt lij vääžnai, što iʹlmmtõõđâk kuʹrsse kueʹhtt (2) neäʹttel ouddâl ko kurss älgg.

Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs
www.sogsakk.fi
teʹlf. 040 572 8398
eila.syvajarvi@sogsakk.fi


Kategoria