Arkiv

Kategoria
April 28, 2021

Vueʹssäiggsaž haʹŋǩǩõstuâjjla tuâjj Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzzâst oʹđđest ooccâmnalla

Nuõrttsääʹmkulttuurfondd lij eeʹjj 2008 alttuum sääʹmkulttuur da sääʹmǩiõl ooudâs viikki da tuärjjeei fondd.

Iʹlmmtep oʹđđest ooccâmnalla vueʹssäiggsaž haʹŋǩǩõstuâjjla tuâj
Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõʹsse.

Vueʹssäiggsaž haʹŋǩǩõstuâjjlaž toiʹmmai kueiʹmmuʹčteeʹlen.

Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmpäärnai da -nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž da tuärjjeed päärnai škooulpälggaz ǩiõllpieʹzzest jiijjâsǩiõllsa mättʼtõõzz årra. Haʹŋǩǩõõzzâst nââneet sääʹmǩiõl sââʹj vuâđđmättʼtõõzzâst pilotââʹsteeʹl kueiʹmmuʹčteeʹlmaall, koin hiâlptet uʹčteeʹli tuâj kuârmtemvuõđ jeäʹrbi mieʹldd puuʹtʼteeʹl nuõrttsääʹmǩiõllsa da kulttuurmeâldla mättmateriaal, tuejjeeʹl sannõstuâj da toiʹmmjeeʹl veäʹǩǩuʹčteeʹlen mättʼtemtuâjast. Haʹŋǩǩõõzz tuärjjad Lääʹddjânnam Kulttuurfondd.

Haʹŋǩǩõõzzin haaʹleet vueʹleed kõddâz sääʹmǩiõllsa mättʼtõʹsse vuässõõttma lââʹzzteeʹl säimmõõttmõõžž ǩiõllpieʹzzi, doom da škoouli kõʹsǩǩe di tuärjjeeʹl puärrsid ǩiõlljälltem määŋgnallšem vaʹǯǯtõõzzin. Kueiʹmmuʹčteeʹl tuâjjan lij õõuʹdeed ođđ tuâjjvuõʹjjid, nââneed sääʹmpedagogiikk, raajjâd jeeʹresnallšem vuõʹjjid mainsted sääʹmǩiõl škooultuâjast da tuärjjeed piârrjid aarǥâst ǩiõllmättjummuž kuõskki aaʹššin. Haʹŋǩǩõõzzâst haaʹleet kaggâd sääʹmǩiõllsa uʹčteeʹl tuâj vääžnaivuõđ lââʹzzteeʹl verddsažtuärjjõõzz uʹčteeʹli kõʹsǩǩe da saakkummuž jeeʹres tåimmji kõõsk.

Tuâj oʹnnsteeʹes håiddmõš õõlǥat šiõǥǥ nuõrttsääʹmǩiõl njäälmla da ǩeerjla silttummuž, šiõǥǥ vuârrvaikktemtääidaid da oodd õõuʹdeed ođđ toiʹmmjemvuõʹjjid sääʹmǩiõl mättʼtõʹsse. Õõlǥtep ââʹnteei pedagoogla škooultõõzz da harjjnummuž mättʼtemsueʹrjest, šiõǥǥ teâtt-teeknlaid vuâđđtääidaid di tuäivvap sääʹmkulttuur tobddmõõžž da silttummuž haʹŋǩǩõs- leʹbe projeʹktt-tuâjast. Jiõččaltteemvuõtt, positiivlažvuõtt, kreevaivuõtt da innovatiivlaž vaiggâdvuõtträʹtǩǩeemodd õhtteemnalla kulttuursensitiivlaž tuâjjnälla tuejjee šiõǥǥ oʹnnstemõõlǥtõõzzid mij ooccâm kueiʹmmuʹčteela.

Tuâjj lij vueʹssäiggsaž da tuâjjäiʹǧǧ lij 80 %. Reâuggkõskkvuõđ pääʹlǩ suåvât haʹŋǩǩõstuʹmmstõõǥǥ meâldlânji. Reâuggkõskkvuõtt älgg suåppi tuâjjla kaauneen suåppmõõžž mieʹldd samai sõõrǥab. Reâuggkõskkvuõtt peštt haʹŋǩǩõõzz ääiʹj 28.2.2023 räjja.

Tuâj spraavâmpäiʹǩǩ lij Sääʹmpõrtt, Sevettijärventie 9080, 99930 Čeʹvetjäuʹrr, leša tuâjast lij vueiʹttemvuõtt tuejjeed vuäzzas ougglõstuâj Aanar kååʹdd vuuʹdest. Tuâj håiddmõš õõlǥat mõõn-ne veeʹrd jiijjâs aaut âânnmõõžž jååʹđeen Aanar kååʹdd jeeʹres škoouli kõõsk.

Vuõlttâd ooccmõõžžad da merittloǥstõõǥǥad 14.5. mõõneeʹst addrõʹsse info@kolttasaamelaiset.fi leʹbe Sääʹmkulttuurfondd, Sevettijärventie 9080, 99930 Čeʹvetjäuʹrr.
Õhttâd mieʹldd čuäjtõõzz sääʹmǩiõl tääidast ääʹššest “Jurddi sääʹmǩiõllsa škooulpälggaz ooudâsviikkmõõžžâst”. Vuäitak ǩeeʹrjted ääʹššest 200–300 sääʹn sääʹmǩiõllsa teeʹkst leʹbe jiõnted jurddjääd 2–4 minuutt kõõkka videooʹje leʹbe jiõnnteâttõʹsse. Video leʹbe jiõnnteâttõõzz vuäitak vuõltteed neʹttpååʹšt sâjja še ǩiõttʼteʹlnââmra 045 611 5250, muuʹšt tâʹl še seämma saaǥǥâst iʹlmmted nõõmad.

Ääiʹjben vuõlttuum ooccmõõžžid vääʹldet lokku.

 
Lââʹssteâđaid õudd Sääʹmkulttuurfoond äʹššooumaž Mari Korpimäki, mari.korpimaki@kolttasaamelaiset.fi, teʹl. 045 611 5250.

Mainstâʹttep ooccjid. Tuõjju vaʹlljuum tuâjjlaž âlgg čuäʹjted lääʹjj (504/2002) meâldlaž reäkkõsrekistervälddõõǥǥ õuddâl tuâj vuâsttavälddmõõžž.


Kategoria