Arkiv

Kategoria
July 3, 2019

Haaʹlääk-a jååʹđteeʹjen nuõrttsaaʹmi aazztem 70-eeʹjjprääʹznka?

Nuõrttsaaʹmi aazztem 70-eeʹjjprääʹzneǩ prääʹzkjet sueʹvet 24.8.2019 Čeʹvetjääuʹrest.

Ååʹn jiõčč prääʹznka da jeäʹǩǩeskonsertta ooʒʒât õhttseʹžže neellj jeeʹres âkksa reʹttvõs jååʹđteei.

– Vueʹrddep jååʹđteeʹjin positiivlaž fiʹttjõõzz da haal vuäǯǯad ǩiiččeei mieʹldd naaudšed prograammâst, ceälkk saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff, kååʹtt tuåimmai prääʹzneǩtuåimmkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjen še.

Jååʹđtemǩiõl lie nuõrttsääʹmm da lääʹdd. Jååʹđteeʹjid määuʹset tuâjast pääʹlǩ.

Iʹlmmtõõttmõõžžid vääʹldet vuâstta 24.7.2019 räjja. Tõn mâŋŋa riâššât teʹsttjååʹđtummšid, kooi mâŋŋa jååʹđteeʹjid vaʹlljeet.

Prääʹzneǩpeiʹvv älgg ortodookslaž liturgiain čiâss 10.00. Jiõčč prääʹzneǩ lij čiâss 14.00 ääʹljeeʹl da peiʹvv poott jeäʹǩǩeskonsertta, kååʹtt älgg čiâss 19.00.

Prääʹzneǩ jäʹrjste Saaʹmi siidsååbbar, Nuõrttsääʹmkulttuurfondd, Lappi ortodookslaž sieʹbrrkåʹdd, Čeʹvetjääuʹr škooul, Sevetin Peurat rõ da pääiklaž siidõhttõõzz õhttsažtuâjast Lääʹdd da Taarr Sääʹmtiiʹǧǧivuiʹm.

Jiõččtäättlaž tuâj ooccâmnalla

Jiõččtäättlaž tuâjjlaid ooʒʒât veäʹǩǩen jeeʹresnallšem tuâjain prääʹzneǩ riâššmõõžžin ouddâl da mâŋŋa prääʹzneǩ da tõn poodd. Tuâjjlaid taʹrjjeet veär.

Ouddmiârkkân puõʹtti tuâjain taarbšet veäʹǩǩteeʹjid:

  • prääʹzneǩpääiʹǩ raajjmõš
  • jååttlõõǥǥ ohjjummuš da prääʹzneǩpääiʹǩ vuåppmõš
  • taʹrjjõõllmõš da kueʹssi vuäʹpstummuš
  • prääʹzneǩpääiʹǩest veäʹǩǩtummuš
  • prääʹzneǩpääiʹǩ čiistummuš

Vuõssmõs jiõččtäättlaž tuâjjlai noorrõõtmõš lij seärad 17.7.2019 čiâss 11.00 ääʹljeeʹl Čeʹvetjääuʹrest. Teʹl puʹrǧǧeet jiõŋŋhokkiäiddõõzz škooul šeelljast aauti årstempääiʹǩ vääras da raajât stuuʹlid prääʹzneǩ vääras.

– Tuäivvap mij prääʹzneǩ teeʹmm meâldlânji haal tuåimmad da tueʹjjeed õõutveäkka puki õhttsaž pueʹrren nuʹtt što lij šiõǥǥ tueʹjjeem toobdâlm. Puki tuâjj lij vääžnai, pâi käunnai juõʹǩǩʼka suåvlaž hååmm. Õõutveäkka tuåimmjem haal lââʹssen teâđast lij šiõǥǥ leeʹd mieʹldd suõjjǩeâstta di måtam tuâjjneävv mâʹte veäʹččer leʹbe skruuvpoonnjâm-mašina. Jõs ǩeäst-ne lij mutterpoonnjâm-mašina äiddõselemeeʹnti puulti pååđtummša, tõʹst leʹčči jiânnai veäʹǩǩ, särnn Veikko Feodoroff.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž:

Saaʹmi siidsåbbar koontâr, teʹl. 040 715 3680


Kategoria