Saaʼmi aazztem 70-eeʼjjprääʼzneǩ

Almmjallaš

Saaʹmi aazztem 70-eeʹjjprääʹzneǩ lij sueʹvet 24.8.2019 Čeʹvetjääuʹrest. Prääʹzneǩ lij Čeʹvetjääuʹr škooul vuuʹdest da toʹben lij määŋgpeällsânji prograamm jeeʹres âkksaž vuässõõttjid. Prääʹzneǩ lij määuʹstem da pukid äävai.

Saaʹmi äʹrbbvuõđlaž jälstemsââʹj leʹjje Njauddâm, Paččjooǥǥ, Peäccam, Mueʹtǩ, Suõʹnnjel, Nuõʹttjääuʹr di Sââʹrves siidi vuuʹdin. Riikki raaj jueʹǩǩe nuõrttsaaʹmid čorru kueiʹmsteez jälsted koumm jeeʹres riikkâst. Nuuʹbb maaiʹlmvääin mâŋŋa Peäccam vuuʹdest evakuõsttum nuõrttsääʹm aazztet Aanar kååʹdd voudda Keväjääuʹr, Njeäʹllem da Čeʹvetjääuʹr siidid. Jieʹllem ođđ jälstemsõõʹjin aaʹlji eeʹjj 1949.

Eeʹjj 2019 lij jååttam 70 eeʹǩǩed saaʹmi aazztummšest. Vuõssmõs vuâra prääʹzkješ påʹrǧǧmannust 1979, ko saaʹmi aazztummšest leäi jååttam koummlo eeʹǩǩed. Mâŋŋa tõʹst leäʹt prääʹzkjam juõʹǩǩ lååǥǥad eeʹjj, taʹnni noorrõõđat õʹhtte viiđâd vuâra. Saaʹmi aazztummuž prääʹzkjet äʹrbbvuõttlânji pââʹzzteei Treeffan Peäccamneeʹǩǩ pââʹzztem-määʹtǩ õhttvuõđâst da seämma poodd ââʹnet Čeʹvetjääuʹr škooul 70-eeʹjjprääʹzneǩ še.  Prääʹzneǩ cisttkueʹssen lie pâʹjjel 70-âkksa säʹmmla.

Prääʹzneǩ suõjjleeʹjen lij tääʹssvääʹld presideʹntt Sauli Niinistö.

Prääʹzneǩ teeʹmmen lij õõutveäkka. Täin haaʹleep puʹhtted õuʹdde, što õõutveäkka tuåimmjummuš lij mij õutstõõzz viõusâsvuõtt da jieʹllem-mäinn. Äʹrbbvuõttân šõddâm prääʹznǩest lij jõnn miârktõs miʹjjid. Noorrõõttâp prääʹznka kaaunõõttâd kueiʹmeen, leuʹddjed, taʹnssjed da õhttsaž mošttan tuõʹlljed.