Arkiv

Kategoria
May 18, 2021

Info- da saǥstõõllâmpodd sääʹmpäärnai puärrsid: päärna vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõʹsse säʹmmlai dommvuuʹdest

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõs reäšš õõutsââʹjest Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrin di sääʹmǩiõl konttrin info- da saǥstõõllâmpoodd sääʹmpäärnai vuõiggâdvuõđâst sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõʹsse säʹmmlai dommvuuʹdest.

Vuõssaarǥ 24.5.2021 čiâss 17.00 – 19.00
Microsoft Teams-ougglõsõhttvuõđ pääiʹǩ

Pooddâst Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl konttrest ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio mušttal päärna ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin sääʹmǩiõll-lääʹjj vueiʹnnemkuuʹlmest. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest škooultempiisar Ulla Aikio-Puoskari mušttal päärna vuõiggâdvuõđâst sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõʹsse škooulâst.

Pooddâst lij vaʹrrjum äiʹǧǧ kõõččmõõžži da saǥstõõllâm vääras. Ǩiõllstaanpiisar da škooultempiisar lie pooddâst äʹšštobddjen vaʹstteʹmmen kõõččmõõžžid da vuässõõttmen saǥstõõllmõʹšše.

Pooddâst Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõs še pohtt ouʹdde jiijjâs toiʹmmjummuž da mušttal puõʹttiääiʹj plaanin.

Iʹlmmtõõđ info- da saǥstõõllâmpoʹdde mââimõõzzâst vuõssaarǥ 24.5.2021 čiâss 12.00 mõõneeʹst Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõõzz kueiʹmmuʹčteela:
anna- katariina.feodoroff@kolttasaamelaiset.fi
Kueiʹmmuʹčteeʹl vuõlttad liiŋk neʹttpååʹšt pääiʹǩ.

Info- da saǥstõõllâmpodd lij lääddas da määustem.

Päiʹǩǩ: Microsoft Teams (liiŋk vuõltteet iʹlmmtõõttâm oummid vuõssaarǥ)
Äiʹǧǧ: vuõssaarǥ 24.5.2021 čiâss 17.00 – 19.00

Liinjid vuäitt pueʹtted juʹn čiâss 16.45 ääʹljeeʹl teʹsttjed õhttvuõđi toiʹmmjummuž.

Programm

17.00–17.05 Poodd ääʹvummuš
Anna-Katariina Feodoroff, kueiʹmmuʹčteeʹl, Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõs, Sääʹmkulttuurfondd

17.05–17.20 Päärna vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõʹlle sääʹmǩiõll-lääʹjj vueiʹnnemkuuʹlmest
Anne Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar, Sääʹmteʹǧǧ

17.20–17. 40 Sääʹmǩiõll mättʼtõõzzâst – vuõiggâdvuõđ da vuäittmõõžž
Ulla Aikio-Puoskari, škooultempiisar, Sääʹmteʹǧǧ

17.40–18.20 Kõõččmõõžž da saǥstõõllmõš

18.20–18.40 Ǩiõllpieʹzzest škooule – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõs
Mari Gauriloff, äʹššooumaž, Sääʹmkulttuurfondd
Anna-Katariina Feodoroff, kueiʹmmuʹčteeʹl, Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõs, Sääʹmkulttuurfondd

18.40 – 18.55 Kõõččmõõžž da saǥstõõllmõš

19.00 Podd poott

 

 


Kategoria