Arkiv

Kategoria
March 26, 2021

Ooccâp kueʹhtt haʹŋǩǩõstuâjjla kueiʹmmuʹčteeʹlen Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõʹsse

Nuõrttsääʹmkulttuurfondd lij eeʹjj 2008 alttuum sääʹmkulttuur da sääʹmǩiõl ooudâs viikki da tuärjjeei fondd.

Ooccâp Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõʹsse

kueʹhtt haʹŋǩǩõstuâjjla kueiʹmmuʹčteeʹlen

 
Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmpäärnai da -nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž da tuärjjeed päärnai škooulpälggaz ǩiõllpieʹzzest jiijjâsǩiõllsa mättʼtõõzz årra. Haʹŋǩǩõõzzâst nââneet sääʹmǩiõl sââʹj vuâđđmättʼtõõzzâst pilotââʹsteeʹl kueiʹmmuʹčteeʹlmaall, koin hiâlptet uʹčteeʹli tuâj kuârmtemvuõđ jeäʹrbi mieʹldd puuʹtʼteeʹl nuõrttsääʹmǩiõllsa da kulttuurmeâldla mättmateriaal, tuejjeeʹl sannõstuâj da toiʹmmjeeʹl veäʹǩǩuʹčteeʹlen mättʼtemtuâjast. Haʹŋǩǩõõzz tuärjjad Lääʹddjânnam Kulttuurfondd.

Haʹŋǩǩõõzzin haaʹleet vueʹleed kõddâz sääʹmǩiõllsa mättʼtõʹssevuässõõttma lââʹzzteeʹl säimmõõttmõõžž ǩiõllpieʹzzi, doom da škoouli kõʹsǩǩe di tuärjjeeʹl puärrsid ǩiõlljälltem määŋgnallšem vaʹǯǯtõõzzin. Kueiʹmmuʹčteeʹl tuâjjan lij õõuʹdeed ođđ tuâjjvuõʹjjid, nââneed sääʹmpedagogiikk, raajjâd jeeʹresnallšem vuõʹjjid mainsted sääʹmǩiõl škooultuâjast da tuärjjeed piârrjid aarǥâst ǩiõllmättjummuž kuõskki aaʹššin. Haʹŋǩǩõõzzâst haaʹleet kaggâd sääʹmǩiõllsa uʹčteeʹl tuâj vääžnaivuõđ lââʹzzteeʹl verddsažtuärjjõõzz uʹčteeʹli kõʹsǩǩe da saakkummuž jeeʹres tåimmji kõõsk.

Ooccâp kueʹhtt haʹŋǩǩõstuâjjla kueiʹmmuʹčteeʹlen Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõʹsse.

Tuâj oʹnnsteeʹes håiddmõš õõlǥat šiõǥǥ nuõrttsääʹmǩiõl njäälmla da ǩeerjla silttummuž, šiõǥǥ vuârrvaikktemtääidaid da oodd õõuʹdeed ođđ toiʹmmjemvuõʹjjid sääʹmǩiõl mättʼtõʹsse. Õõlǥtep ââʹnteei pedagoogla škooultõõzz da harjjnummuž mättʼtemsueʹrjest, šiõǥǥ teâtt-teeknlaid vuâđđtääidaid di tuäivvap sääʹmkulttuur tobddmõõžž da silttummuž haʹŋǩǩõs- leʹbe projeʹktt-tuâjast. Jiõččaltteemvuõtt, positiivlažvuõtt, kreevaivuõtt da innovatiivlaž vaiggâdvuõtträʹtǩǩeemodd õhtteemnalla kulttuursensitiivlaž tuâjjnälla tuejjee šiõǥǥ oʹnnstemõõlǥtõõzzid mij ooccâm kueiʹmmuʹčteela.

Tuâjj lij nuuʹbb tuâj beäʹlnn obbäiggsažtuâjj. Nuʹbb tuâjj lij vueʹssäiggsaž da tuâjjäiʹǧǧ lij 80 %. Reâuggkõskkvuõđ pääʹlǩ suåvât haʹŋǩǩõstuʹmmstõõǥǥ meâldlânji. Reâuggkõskkvuõđ äʹlǧǧe suåppi tuâjjlai kaauneen suåppmõõžž mieʹldd samai sõõrǥab. Reâuggkõskkvuõtt peštt haʹŋǩǩõõzz ääiʹj 28.2.2023 räjja.

Tuâj spraavâmpäiʹǩǩ lij Sääʹmpõrtt, Sevettijärventie 9080, 99930 Čeʹvetjäuʹrr, leša tuâjast lij vueiʹttemvuõtt tuejjeed vuäzzas ougglõstuâj Aanar kååʹdd vuuʹdest. Tuâj håiddmõš õõlǥat mõõn-ne veeʹrd jiijjâs aaut âânnmõõžž jååʹđeen Aanar kååʹdd jeeʹres škoouli kõõsk.

Vuõlttâd ooccmõõžžad da merittloǥstõõǥǥad 12.4. mõõneeʹst addrõʹsse info@kolttasaamelaiset.fi. Õhttâd mieʹldd čuäjtõõzz sääʹmǩiõl tääidast ääʹššest “Jurddi sääʹmǩiõllsa škooulpälggaz ooudâsviikkmõõžžâst”. Vuäitak ǩeeʹrjted ääʹššest 200–300 sääʹn sääʹmǩiõllsa teeʹkst leʹbe jiõnted jurddjääd 2–4 minuutt kõõkka videooʹje leʹbe jiõnnteâttõʹsse. Video leʹbe jiõnnteâttõõzz vuäitak vuõltteed neʹttpååʹšt sâjja še ǩiõttʼteʹlnââmra 045 611 5250, muuʹšt tâʹl še seämma saaǥǥâst iʹlmmted nõõmad.

 
Lââʹssteâđaid õudd Sääʹmkulttuurfoond äʹššooumaž Mari Korpimäki, mari.korpimaki@kolttasaamelaiset.fi, teʹl. 045611 5250.

Mainstâʹttep ooccjid. Tuõjju vaʹlljuum tuâjjlain âlgg čuäʹjted lääʹjj meâldlaž reäkkõsrekistervälddõõǥǥ õuddâl tuâj vuâsttavälddmõõžž.

 


Kategoria