Arkiv

Kategoria
September 2, 2021

Open Call Säi’mm

Mij kåččap õʹhtte ne´ttseidd-čuäjtõõzz raajjam diõtt nuõrttsäʹmmlaid, kook tuejjee čeäppõõzz, musiikk da da ǩiõtt-tuâjaid. Čuäjtõs šâdd skamm-mannust 2021.

Čuäjtõõzzâst vaʹsttad Säiʹmm-säiʹmmõs, koozz koʹlle Nuõrttsääʹmkulttuurfondd, Äʹvv-muʹzei, Peäccam historialaž muʹzei, Àjtte-muʹzei da artiist. Valdia raaj pâʹjjel vuälai nuõrttsääʹmkulttuur kuõskki čuäjtõõzz teeʹmmen lie 1) sääʹmmpihttâz da ǩiõtt-tuâjj, 2) päiʹǩǩnõõm, 3) mainnâz da leeuʹd. Ääʹšš-teâđai lââʹssen haaʹleep, što čuäjtõʹsse koʹlle čeäppõõzz, musiikk da ǩiõtt-tuâi.

Vuäitak vuõltteed 15.9. mõõneeʹst ehdtõõzz, koozz koʹlle:

– tuâjjčuäjtõs (snimldõk tuu čeäppõstuâjast / ǩiõtt-tuâjast / muskiikkstukk /  video leʹbe mii-ne jeeʹres)

– vuäʹnkõs teʹkstt tuu ehdtõõzz pirr da tuʹst jiijstad.

Čuäjtõʹsse vaʹlljuum artiist vuäiʹtte leeʹd mieʹldd vuäʹmm leʹbe ođđ tuâjain. Tuâjjčuäjtõõzz vuäitt vuõltteed 15.9. mõõneeʹst säiʹmmõõzz koordinaattra addrõʹsse: tuuli.mannin@gmail.com.

Čuäjtõʹsse vaʹlljuum artiistid lij vaʹrrjuum päʹlǩǩen nuʹtt 300 €.

Lââʹssteâđ: Tuuli Malla, tuuli.mannin@gmail.com.


Kategoria