Arkiv

Kategoria
March 14, 2017

Rämm, peiʹvv da ärvvkueʹss leʹjje mieʹldd Sääʹmpõõrt risttâmpooddâst

Sueʹvet 11.3.2017 noorõʹtte nuʹtt koummlo čeʹvetjäuʹrrneʹǩǩed tivvum da oođuum Sääʹmpõʹrtte tobdstõõttâm diõtt. Sääʹmpõõrt jõnn teevvam-haʹŋǩǩõõzz mieʹldd Sääʹmpõõrtâst lij šõddâm mooččâs, kuddnalla tåimmai ođđ päiʹǩǩ.

Čeʹvetjääuʹr ceerkvest õnnum liturgii mâŋŋa sijddneeʹǩǩ leʹjje mieʹldd eʹčč Rauno tuåimtam Sääʹmpõõrt risttâmpooddâst. Leäi peʹccel, ko Metropolitt Elia leäi puâccjam ij-ǥa piâssâm pueʹtted tiiʹǩ, leâʹša mieʹldd leʹjje eʹčč Jääkk da seʹrbianeǩ eʹčč Miša. Meeʹst leäi hääʹsǩ, ko leeiʹm vuäǯǯam cisttkueʹss Seʹrbia rääʹjest: eʹčč Miša lââʹssen Lääʹdjânnam Seʹrbia ambassneǩ Saša Obradović aaʹǩǩines da niõđines leʹjje tobdstõõttmen sääʹmkulttuuʹrin da leʹjje mieʹldd Sääʹmpõõrt risttâmpooddâst še. Eʹčč Rauno cieʹlǩi, što tâʹvv smavv siiduž Čeʹvetjääuʹrest lij vuõigg jiõglvaž õhttvuõtt saujj jõnn vuäʹbbceerkvaivuiʹm, ouddmiârkkân Kreikkjânnma, Romaniaaʹje da Seʹrbiaaʹje. Õhttvuõtt lij vuõigg ko ǩiõččât kaart mieʹldd, leâʹša mij meeraid õhttad seämmanallšem ortodokslaž åskk, rääʹǩǩesvuõtt da jieʹllemrämm. Jiânnai rämmvuõtt da pakkjiõggvuõtt leʹjje mieʹldd Sääʹmpõõrt risttâmpooddâst da juõʹǩǩâkksaž sijddneeʹǩǩ maʹšše puârast de põrtt leäi tiudd smiâhhin da mainnsin.

Ooudpeäʹlnn Sääʹmpõõrt risttmõõžž eʹčč Rauno õõʹni saaǥǥ da son säärnai što sääʹmkulttuur, sääʹmǩiõl da sääʹm-meer seillam lie Vuâsppååʹd ǩiõđin. Nuʹtt kuuʹǩǩ ko lij åskk, lij tuäivv še, leâʹša täi lââʹssen taarbšet võl rääʹǩǩesvuõđ. Ko rääʹǩǩast jiiʹjjes maaddâraaʹjjid, jiiʹjjes kulttuur, ǩiõl, dommvuuʹd da åskldõõǥǥ, puk lie mååžna. Eʹčč Rauno tuäivti määŋgid blouslõvvum eeʹjjid säʹmmlaid da lekkvuõđ puõʹtti haastõõzzi vääras. Nuõrttsääʹmkulttuurfoond täävtõsân lij raajjâd Čeʹvetjäurra jiiʹjjes sääʹmkulttuurkõõskõõzz, Täʹlvvsijdd, puõʹtti eeʹjji ääiʹj.

Tõn mâŋŋa eʹčč Rauno riisti Sääʹmpõõrt juõʹǩǩ lõõnj õõutsââʹjest saaʹmi ouddooumaž Tanja Sanilain. Risttmõõžž mâŋŋa kaaʹfstõõlim da mainstõõlim jeeʹres kueʹssin. Pukin leäi šiõǥǥ miõll da ǩiiđ čuõʹvves peiʹvv võl paaʹšti ikkni čõõđ.

Oođuum Sääʹmpõõrtâst reâugga totšnaajeʹld Saaʹmi sijddsååbbar da Nuõrttsääʹmkulttuurfondd. Ååʹn Sääʹmpõõrtâst lie ođđ da šiõǥǥ pääiʹǩ õhttõõzzid ââʹnned såbbrid da sijddneeʹǩǩid sij juuhli da šõddmõõžži vääras. Põõrtâst lie sijddneeʹǩǩi vääras ǩeʹrjjlõnnj da teâttmašina, koʹst lij interneʹtt da printteem-mašina še. Nuõrttsääʹmkulttuurfondd da Saaʹmi sijddsååbbar tuäivva, što sijddneeʹǩǩ puäʹđče tobdstõõttâd põõrtin da äʹlǧǧe ââʹnned tän ođđ pääiʹǩ.


Kategoria