Arkiv

Kategoria
May 23, 2016

Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt da Nuõrttsääʹmkultturfoond ǩieʹssčuäʹjtõõzz äävummuš alttee Čeʹvetjääuʹr ǩieʹzz

Nuõrttsääʹmkultturfondd da Sääʹm-muʹzei Siida äävee õõutsââʹjest Čeʹvetjääuʹr ǩieʹzz nelljdpeeiʹv 9.6. Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt čuäʹjtõs da ålggmuʹzei seämmanalla ko Nuõrttsääʹmkultturfoond ǩieʹssčuäʹjtõs lie äävai ǩeeʹjjmieʹldd ǩieʹzz da vuäitak tobdstõõttâd tõid määuʹstää.

Nuõrttsääʹmkultturfoond ǩieʹssčuäʹjtõõzz uus Siid Tuâjjpõõrtâst ääveet 9.6.2016 čiâss 10 ääiʹj. Tanni ǩieʹssčuäʹjtõõzzâst lij mieʹldd Elli Rantala noorrâm vacc- da sokknorldõk, koʹst lie âlddsin čueʹtt paarrâd sookkaid da vaaccid. Tõid lie norrum 1970-1980-looǥǥin Čeʹvetjääuʹr, Njeäʹllem da Keväjääuʹr siidin. Tän lââʹssen čuäʹjtõõzzâst lie Tuõddri Peeʹrel –čuäʹjtõs-snimldõõǥǥ ääiʹjab eeʹjjin da Nuõrttsääʹmkultturfoond jiiʹjjes ǩiõttʼtuâjjčuäʹjtõõzz täʹvver. Čuäʹjtõõzzâst kaaupšed pääikla oummui ǩiõttʼtuâjaid.

Ääveempeeiʹv vuäitt tobdstõõttâd Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt šeelljast saaʹmi vuõddsin kuärrum võnnsin. Šeelljast lie čiâss 11-15 võnnâz raajjʼji še, kook čuäʹjte, što mähtt vuõddsin kuärat. Äʹrbbvuõttpõõrt åålǥpeäʹlnn lij sijddneeʹǩǩi lâʹppmarkkân čiâss 11-16 da kaaʹfstõõllâmpäiʹǩǩ lij äävai čiâss 11-15.
Peeiʹv ääiʹj Äʹrbbvuõttpõõrtâst kuulât leuddjummuž čiâss 11-11.15 da čiâss 15-16 mainstet Tuâjjpõõrtâst raaʹzzin päinnamkuursâst, mõõn âʹnne čõhččmannust.

Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt čuäʹjtõs da ålggmuʹzeivuʹvdd čuäʹjte Nuõrttsaaʹmi kulttuur da histoor. Lââʹssen lij vuõǯǯum čuäʹjtemnalla vuõddsin kuärrum võnnâz še, mii lij rajjum vuäddsin kuäreeʹl saaʹmi vuäʹmm tekniik mieʹldd. Sääʹm-muʹzei teäggtam Saami Äʹrbbvuõttpõrtt lij äävai 1.6.-25.9 juõʹǩǩ peeiʹv čiâss 10-18. Čuäʹjtõõzzi lââʹssen Äʹrbbvuõttpõõrâst lij uʹcc muʹzeikaupp.

Čeʹvetjääuʹrest lie ǩeässa määŋg šõddmõõžž, koid Sääʹm-muʹzei Siida da Nuõrttsääʹmkultturfondd reäʹšše õõutsââʹjest. Ååʹn mij tieʹttep juʹn, što Aanarneäʹttel Čeʹvetjäuʹrr-peiʹvv lij 28.7. Tõn riâššmest lij mieʹldd Meäʹcchalltõs še. Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt čõhččpeiʹvv lij 8.9. da seämma neäʹttel-looppâst ââʹnet raaʹzzin päinnamkuurs Sääʹmpõõrt reeddast. Tääi lââʹssen Nuõrttsääʹmkultturfondd reäšš ǩieʹzz ääiʹj määŋgid talkootuâjaid Sääʹmpõõrtâst. – Tõin lij teâđast rämm reâuggmõõžž lââʹssen njääʹljes pormmõõžž da možât piâssap sääunõõttâd, maainast Nuõrttsääʹmkultturfoond äʹššooumaž Chiara Seri.

Äʹrbbvuõttpõrtt lij äävai 1.6.–25.9.2016 juõʹǩǩ peeiʹv čiâss 10-18.

Nuõrttsääʹmkultturfoond ǩieʹssčuäʹjtõs lij äävai 9.6.–31.8.2016 arggpeeiʹvin čiâss 10-16.

Tiõrv pueʹttem!


Kategoria