Arkiv

Kategoria
January 23, 2020

Sääʹmkulttuurfoond Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur -haʹŋǩǩõõzz saǥǥstõõllâmpodd Njeäʹllem kerhopõõrtâst piâtnâc 31.1.2020 č 17.00-19.00

Sääʹmkulttuurfondd kåčč Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹd säʹmmlaid saǥǥstõõllâmpoʹdde Saaʹmi kueʹllšeellemkulttuur -haʹŋǩǩõõzz diõtt Njeäʹllem kerhopõʹrtte piâtnâc 31.1.2020 č 17.00 ääʹljeeʹl. Sääʹmkulttuurfondd vuäǯǯai eeʹjj 2019 Lappi ELY-kõõskõõzzâst teäggtõõzz Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur – äʹrbbvuõđlaž teâđ miârktõs, ruõkkmõš da äuʹǩǩummuš sääʹmvuuʹdest -haʹŋǩǩõʹsse, koʹst čiõʹlǧǧeet jm. måkam sââʹjj säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst lij ânnʼjõžääiʹj.

Kõskksaž roolâst haʹŋǩǩõõzzâst lij säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž teâtt jm. kueʹllšeellmõõžž, jeeʹresnallšem kueʹllšeeʹllemvuõʹjjid, äʹrbbvuõđlaž kueʹllšeeʹllempaaiʹǩid da kueʹllmieʹri muttâz kuõskeeʹl. Haʹŋǩǩõõzz vaʹstteemnallšem jååʹđteei lij saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff da haʹŋǩǩõstuejjlaž lij Laura Olsén-Ljetoff.

Saǥǥstõõllâmpooddâst mainstet haʹŋǩǩõõzz čõõđtemp

laan da haʹŋǩǩõʹsse pijjum täävtõõzzi pirr, da saǥǥstõõlât säʹmmlaivuiʹm haʹŋǩǩõõzz čõõđtummuž pirr. Haʹŋǩǩõõzzâst ǩiõttʼtõõlât kueʹllšeellmõõžž kuõskki äʹrbbvuõđlaž teâđ da jeäʹrben tõʹnt lij vääžnai saǥǥstõõllâd õõutsââʹjest sääʹmõhttsažkooʹddin määŋg kõõččmõõžžin, ouddm. äʹrbbvuõđlaž teâđ noorrmõõžž, ruõkkmõõžž da lââʹssâânnmõõžž pirr.

Tiina Sanila-Aikio da Veikko Feodoroff vuässâʹtte saǥǥstõõllâmpoʹdde, da suännai mainstemvuâr lie vuâđđan saǥǥstõõllmõʹšše. Sanila-Aikio da Feodoroff mainstemvuârain ǩiõttʼtõõlât veiddsubun ouddm. vuõiggâdvuõđlaž da eettlaž kõõččmõõžžid alggmeerai äʹrbbvuõđlaž teâđ kuõskeeʹl jeäʹrben säʹmmlai ǩiõččâmvueʹjjest.

Mij tuäivvap, što nuʹtt määŋgas ko vueiʹtlvaž piâzzče Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹdest vuässõõttâd saǥǥstõõllâmpoʹdde pääiʹǩ âʹlnn, leša oummu vuäiʹtte vuässõõttâd še Skype-õhttvuõđin.

Kuâsstep kaaʹffin da viõʹlǧǧesleeibaivuiʹm. Vuõltteep teâđaid ouddǩiõʹtte ougglõsõhttvuõđin vuässõõtti oummuid. Tõn diõtt raukkâp, što oummu iʹlmmteʹče vuässõõttâm pirr mââimõssân nelljdpeeiʹv 30.1.2020 juʹn-a neʹttpooʹštin addrõʹsse laura.olsen-ljetoff@kolttasaamelaiset.fi leʹbe sååiteeʹl nââmra 045 2646 336.

Tuäivtep tiʹjjid tiõrv pueʹttem saǥstõõllâd.


Kategoria