Arkiv

Kategoria

Arkiv 2014

December 19, 2014

Sääʹmpõõrtâst vuõrbbuš sääʹmvaaccid

Nuõrttsääʹmkultturfondd vuârbai sääʹmvaaccid tõõi kõõskâst, kook leʹjje ouddam maacctõõzz Sääʹmkultturneäʹttel pirr.

December 1, 2014

Jiijjâsvuõttpeiʹvv- da evakkoprääʹzneǩ Uccjooǥǥâst sueʹvet 6.12.2014

Prograammâst musikkčuäʹjtõõzz, karttnorrõs da mušttlumuuzz evakkoääiʹjest.

November 3, 2014

Čeʹvetjääuʹr tuâjjpõrtt ääʹveet 3.11.2014 čiâss 13

Čeʹvetjääuʹr tuâjjpõrtt lij eʹpet äävai.

October 10, 2014

Saaʹmi ouddoummuvaal 2014 õʹnneš 5.10.2014

Saaʹmi ouddoummuvaali vaal-luʹvddkåʹdd lij såbbrest 6.10.2014 taʹrǩǩääm jiõni laʹsǩǩumuužž da raavääm saaʹmi ouddoummuvaali 2014 veerjlaž vaalšõddmõõž.

August 24, 2014

Jiânnai oummu kuurniǩ-kuursâst

Čeʹvetjääuʹr sääʹmkultturneäʹttlest leʹjje mieʹldd jiânnai oummu. Kooumpeivvsaž neäʹttel-loopp šõddmuužžin leʹjje mieʹldd pääikla oummu da tuʹriiʹst.

August 1, 2014

Saaʹmi ouddoummuvaal ââʹnet pâʹsspeeiʹv 5.10.2014

Vaalin vaalšet ouddooumaž poʹdde 1.1.2015-31.12.2017.

July 1, 2014

Sääʹmkultturneäʹttel 2014 Čeʹvetjääuʹrest 21.-23.8.2014

Programm

July 1, 2014

Čeʹvetjääuʹr Tuâjjpõʹrtte lij 1.7.2014 äävuum saaʹmi ǩiõtt-tuâjjčuäʹjtõs

Nuõrttsääʹmkultturfondd reäšš ǩeässa eʹpet ǩiõtt-tuâjjčuäʹjtõõzz Čeʹvetjääuʹr Tuâjjpõʹrtte.

June 5, 2014

Äʹrbbvuõttpõõrt ääʹveeš mooččâs peeiʹv

Sääʹm-muʹzei Siida riâšši Čeʹvetjääuʹr Äʹrbbvuõttpõõrt ääʹvumuužž 4.6.2014.

June 4, 2014

Nuõrttsaaʹmi kulttur da ǩiõttʼtuâi čuäʹjtemnalla Kuulast

Âʹvvel Kuulast leäi 3.6.2014 nuõrttsaaʹmi kultturčuäʹjtõõzz ääʹvumuš. Čuäʹjtõs maainast ǩiõtt-tuâjai- da snimldõõǥǥivuiʹm nuõrttsaaʹmi kulttuur pirr.

May 24, 2014

Äʹrbbvuõttpõõrt äävumuš 4.6.2014

Sääʹm-muʹzei Siida reäšš Čeʹvetjääuʹr aassjid Äʹrbbvuõttpõõrt äävumuš seärad 4.6.

May 2, 2014

Sääʹmkultturneäʹttel 2014 Keväjäuʹrest 9.6.2014

Programm

May 2, 2014

Sääʹmkultturneäʹttel 2014 Njeäʹllmest 6.-8.6.2014

Programm

April 7, 2014

Eeʹjj 2014 Tuõddri Peeʹrel lij ilmstõõvvâm

Saaʹmi jiiʹjjes lõstt, Tuõddri Peeʹrel, lij eʹpet iʹlmstõõvvâm.

April 1, 2014

Ǩeässa meeʹst lij Sääʹmkultturneäʹttel

Sääʹmkultturneäʹttel 2014 peštt čiččâm peiʹvved. Kultturneäʹttel älgg piâtnâc ǩieʹssmannu 6. peeiʹv Nejäʹllmest.

March 30, 2014

Snimldõõǥǥ Sääʹmfiiʹlmi pirr 29.3.2014

Snimldõõǥǥid

March 30, 2014

Sokktuʹtǩǩumuužž lââʹsskurss njuhččmannust Siid tuâjjpõõrtâst

Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs reäšš saaʹmi sokktuʹtǩǩeemkuurs Čeʹvetjääuʹrest 25.‒27.4.2014. Kurss älgg Čeʹvetjääuʹr tuâjjpõõrt klaassâst 25.4.2014 čiâss 17.00. Kurss lij lââʹsskurss ääiʹjab õnnum kuʹrsse.

March 15, 2014

Sääʹmfiiʹlm puäʹtte Sajosse

Sääʹmfiiʹlmin lie taʹnni nuõrttsääʹm jieʹllikaart, dokumeentt da arkiivi ääʹrb čuäʹjtemnalla Aanrest sueʹvet 29.3.2014 ääʹljeeʹl čiâss 11. Čuäʹjtempäiʹǩǩ lij sääʹmkultturkõõskõs Sajos.

March 5, 2014

Suâlčeâlǥa lij äävuum čuäʹjtõõzz nuõrttsäʹmmlai pirr

Suâlčiõʹlj teâđtem- da kauppkõõskõs Siula sizz lij äävuum čuäʹjtõõzz nuõrttsäʹmmlai pirr. Čuäʹjtõõzzâst lie vueiʹnnemnalla snimmldõõǥǥ saaʹmi ǩiõtt-tuajain da säʹmmlai jieʹllempirrõõzz di kulttuur pirr.

February 13, 2014

Pop-up restrantt Sääʹmpõrtt noori oummid

Puäʹđ spokoi sääʹmsiidid - Nuõrttsääʹm kultturtuʹriʹsmmhaʹŋǩǩõs riâšši Čeʹvetjääuʹrest restraant åuggan meeraikõskksaž restranttpeeiʹv 16.2.2014. Hueʹnes šõõŋ huõlkani Sääʹmpõʹrtte puõʹtte jiânnai oummid poorrâd da åuggan siõrrâd

February 7, 2014

Saaʹmi meersažpeeiʹv Čeʹvetjääuʹrest riõʹššeš puõccin vuejjmuužž da suäʹbbpuõccui ǩeâlbaivuejjmuužž

Nuõrttsääʹmkultturfondd da Čeʹvetjääuʹr škooul rieʹšše 6.2.2014 saaʹmi meersažpeeiʹv šõddmõõžžid

February 6, 2014

Restrantt Sääʹmpõrtt lij äävai pâʹsspeeiʹv täʹlvvmannu 16 peeiʹv čiâss 12-17

Pop-up restrantt Sääʹmpõrtt äävad eʹpet uuseez. Tän vuâra leäʹp åuggan Sääʹmpõõrt šelljmääddast.

January 25, 2014

Čeʹvetjääuʹrest vueʹjat suäʹbbpuõccin saaʹmi meersažpeeiʹv

Čeʹvetjääuʹr škooul da Nuõrttsääʹmkultturfondd reäʹšše saaʹmi meersažpeeiʹv 6.2. šõddmõõžž Čeʹvetjääuʹr škooulâst.

January 23, 2014

Täʹlvvsijdd – sääʹmkultturkõõzzkõõzz kuõski kõõjjeempõʹmmai

Täʹlvvsijdd - sääʹmkultturkõõzzkõõzz kuõski kõõjjeempõʹmmjid jueʹjješ nuʹtt kueʹhttčueʹđ rosttovmannust 2013 Nuõrttsääʹmkultturfoond rosttovtiõrvvʼvuõđi mieʹldd. Kõõjjõʹsse lie puättam õhttsiʹžže 55 vaʹsttõsâd da mij leäʹp samai miõllsteen, što tõk lie nääiʹt jiânnai.


Kategoria