Arkisto

Kategoriat
25 elokuun, 2023

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen loppuraportti luettavissa

Kolttakulttuurisäätiön Suomen Kulttuurirahaston tukemana toteutettu Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hanke on päättynyt. Hankkeen loppuraportissa avataan hankkeen tuloksia ja tehdään toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan edistää koltansaamenkielistä varhaiskasvatusta ja koulupolkua.

Saamelaiset ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa ja kolttasaamelaiset sen pieni vähemmistö. Koltansaamen kieli ja kulttuuri ovat tällä hetkellä erittäin uhanalaisia. Monet vanhemmat, jotka eivät itse ole oppineet kieltä haluavat nykyään lapsilleen siihen mahdollisuuden. Saamelaisten kielellisiä, kulttuurisia ja alkuperäiskansaoikeuksia turvaavat useat lait, sopimukset ja julistukset. Niistä huolimatta oikeudet eivät nykypäivänäkään toteudu kuin vain osin.

Kolttakulttuurisäätiö toteutti Suomen Kulttuurirahaston tukemana Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen ajalla 3.1.2021–23.6.2023 tukeakseen ja kehittääkseen lasten ja nuorten koulupolkua- ja opetusta. Hanke toteutettiin Inarin kunnassa ja sen kolmessa peruskoulussa Sevettijärvellä, Inarissa ja Ivalossa, sillä kunta on saamelaisten kotiseutualueena ainoa paikka Suomessa, jossa koltansaamea opetetaan lain velvoittamana lähiopetuksena ja äidinkielenä. Lisäksi tavoitteena oli opetussuunnitelman kehittäminen ja pyrkimys edistää koulujen kolttasaamelaisen kulttuurin ymmärrystä sekä kielellisten oikeuksien tuntemusta.

Hankkeen tulokset

Tavoitteisiin pääsemiseksi pilotoitiin kumppanuusopettajuutta koltansaamen kielen ja opetuksen tarpeisiin kokeillen erilaisia yhteisopettajuuden malleja ja pilotoiden kielikummitoimintaa koulussa. Lisäksi kehitettiin opettajien työtä luoden heille verkostoa, järjestämällä kehittämispäivä ja luoden oppimateriaalia. Eri koulujen koltansaamen oppilaiden verkostoitumista tuettiin hankkeessa teemapäivin ja perheitä järjestämällä läksykerhoja ja pitämällä info- ja vanhempainiltoja.

Hanke onnistui monelta osin ja tavoitteita saavutettiin. Yhteis- tai kumppanuusopettajuudesta saatiin hyviä kokemuksia ja kielikummitoiminta oli antoisa ja toimiva kokeilu. Hanke myös edisti opettajaresurssien saamista lisää opetukseen. Laadukas oppimateriaalityö koettiin arvokkaana ja se vastasi akuuttiin tarpeeseen. Teemapäivien avulla vahvistetiin lasten ja nuorten identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta. Lisäksi vanhempien infoillat ja avasivat yhteisön sisällä avoimempaa keskustelua. Opetussuunnitelman kehittäminen ei saavutettu rajallisten resurssien vuoksi.

Tulevaisuutta varten hankkeesta saatiin paljon hyödyllistä tietoa, kokemusta ja osaamista. Yhteis- tai kumppanuusopettajuustoimintaa voidaan hyödyntää enemmän ja keskittää myös opetukseen, jota ei ole mahdollista toteuttaa saameksi. Lisäksi kielikummitoimintamallia voidaan soveltaa yleisesti koulujen koltansaamen opetuksessa. Jatkossakin yhteisö tarvitsee turvallisia keskusteluareenoita. Myös kehittämispäiville ja opetusmateriaalille on edelleen kriittinen tarve.

Hankkeen myötä esiin nousi monia toimenpide-edotuksia, jotka on jaettu eri osa-alueisiin: opetus ja varhaiskasvatus, oppimateriaalit sekä perheet ja oppilaiden väliset yhteydet. Toimenpide-ehdotuksissa on esitetty keinoja, joilla voidaan tulevaisuudessa edistää ja kehittää lasten ja nuorten mahdollisuutta oppia koltansaamenkieltä ja tukea koulunkäyntiä ja opetusta. Toimenpide-ehdotukset on osoitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Inarin kunnalle, Kolttien kyläkokoukselle ja Saamelaiskäräjille.


Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä hankkeen onnistumisen varmistamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi eri toimijoiden kesken. Ohjausryhmässä olivat edustettuna Suomen Kulttuurirahasto, Kolttakulttuurisäätiö, Kolttien kyläkokous, Saamelaiskäräjät, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Oulun yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Inarin kunta.

Kolttakulttuurisäätiö kiittää hankkeessa työskennelleitä henkilöitä, ohjausryhmää, yhteistyökumppaneita sekä hankkeen toteuttamisen mahdollistanutta Suomen Kulttuurirahastoa tuesta.

Meidän oppikirjat on museossa – Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen loppuraportti


Lauantaina 26.8.2023 Sevettijärven koululla klo 11.00 alkaen järjestettävässä Trifon Petsamolaisen pyhiinvaellusjuhlassa julkaistaan Kolttakulttuurisäätiön hankkeen aikana kustantama oppimateriaaliksi tarkoitettu Maria Porsangerin kirjoittama ja Anna Illikaisen kuvittama koltansaamenkielinen Oʹlssee oʹdinakai peiʹvv -lastenkirja.

 


Kategoriat